Homepage > Privacy

Privacy

Privacy Statement op grond van de Italiaanse privacywetgeving Art. 13 del D. Lgs 196/03 - Privacywet.
Bedankt voor het verstrekken van uw gegevens. Hierbij vindt u de doeleinden waarvoor en de wijze waarop deze worden gebruikt.

Doeleinden waarvoor uw gegevens worden gebruikt
Het gebruik van uw persoonsgegevens; effettuato per permettere la tenuta di database, redazione di schede contabili e non, compilazione di modelli di dichiarazione dei sostituti di imposta limitatamente ai quadri non relativi ai lavoratori dipendenti ed eventualmente ai quadri di lavoratori, la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati compilazione di software da Voi ordinatoci e siti web da Voi ordinatici, riparazione di computer e dei dati in essi contenuti, compreso password di sistema e protezioni imposte e ad ogni altra pratica espressamente prevista dalla attività svolta dalla nostra Società.

Middelen waarmee uw gegevens worden verwerkt
Uw gegevens zullen voornamelijk worden verwerkt met behulp van elektronische en informatietechnologische middelen en worden opgeslagen zowel op elektronische wijze als op papier, waartoe alleen het daartoe bevoegde personeel toegang heeft, in lijn met de voorschriften in Bijlage B van de Codice della Privacy..

Verplichte velden
Alle gevraagde gegevens zijn verplicht in te vullen. Bij het verwerken van de gegevens kan er informatie worden aangetroffen die in de Codice sulla Privacy wordt gedefinieerd als gevoelige informatie, met betrekking tot gezondheidssituatie, lidmaatschap van vakbonden, religieuze en filosofische overtuigingen.
Om deze redenen vragen wij u akkoord te gaan met dit Privacy Statement.

Gevolgen van het weigeren van akkoord met Privacy Statement

Als de verplichte gegevens niet worden ingevuld kan de betreffende persoon geen gebruik maken van de gevraagde dienst.

Personen aan wie uw gegevens kunnen worden doorgegeven

Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan:
- Personeel werkzaam bij het betreffende bedrijf, dat verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de door u aangevraagde dienst; personeel, dat opgeleid is in de veiligheid van het verwerken van persoonsgegevens.;
Organen als de fiscus en arbeidsinspectie en andere organen die toezien op de legaliteit van de genoemde doeleinden.;
Associazione di Categoria en C.A.A.F. voor de afwikkeling van de in hierboven genoemde doeleinden, en professionale kantoren die onze gegevens beheren..

Rechten van de aanvrager

Voor wat betreft de beheer van zijn persoonsgegevens heeft de aanvrager, op grond van Art. 7 (Toegangsrecht tot persoonsgegevens en andere rechten) van de Privacywet:
1. De aanvrager heeft het recht op bevestiging van het bestaan van hem betreffende persoonsgegevens, ook als deze nog niet geregistreerd zijn, en hun boodschap op leesware wijze..
2. De aanvrager heeft het recht op de hoogte te worden gebracht:
a) van de oorsprong van zijn persoonsgegevens;
b) van de doeleinden waarvoor en de wijze waarop de persoonsgegevens worden gebruikt;
c) van de toegepaste logica in het geval de gegevens worden verwerkt met behulp van elektronische hulpmiddelen;
d) van de gegevens van de eigenaar, het verantwoordelijke personeel en vertegenwoordiger op grond van Articolo 5 comma 2;
e) van de personen of categorieën personen aan wie de persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven of er toegang toe zouden kunnen verkrijgen in hun ambt als staatsvertegenwoordigers, verantwoordelijken of personeel.
3. De aanvrager heeft het recht op:
a) bijwerking, correctie, of, waar nodig, aanvulling van de persoonsgegevens;
b) de verwijdering, anonimisatie of blokkering van gegevens waarvan het gebruik op een onjuiste manier geschiedt, ook wanneer gegevens langer bewaard worden dan nodig of niet nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verstrekt. ;
c) bewijs dat de operaties waarbij che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. De aanvrager heeft het recht bezwaar aan te tekenen, geheel of gedeeltelijk:
a) vanwege terechte redenen met betrekking tot het gebruik van de op hem betrekking hebbende persoonsgegevens, en hun relevantie;
b) vanwege het gebruik van de persoonsgegevens met betrekkking tot de op hem betrekking hebbende persoonsgegevens die worden gebruikt voor het verzenden van pubbliciteitsmateriaal of directe verkoop, of voor het uitvoeren van marktonderzoeken of commerciele communicatie.

Eigenaar persoonsgegevensbeheer
De eigenaar van de persoonsgegevens è Cristian Capizzi als eigenaar van; Koobcamp Srl in Torino (TO) - C.so Duca degli Abruzzi 2 - P.IVA/C.F.: 10628300013 - Tel. (+39) 011.197.11.066 - Fax (+39) 011.043.27.25

Verantwoordelijke voor de persoonsgegevens
De verantwoordelijke persoon voor de persoonsgegevens is Cristian Capizzi als eigenaar van Koobcamp Srl in Torino (TO) - C.so Duca degli Abruzzi 2 - P.IVA/C.F.: 10628300013 - Tel. (+39) 011.197.11.066 - Fax (+39) 011.043.27.25

Om gebruik te maken van de hierboven genoemde rechten zoals beschreven in Art. 7 van de Privacywet dient de aanvrager een schriftelijk verzoek daartoe in te dienen bij Koobcamp Srl in Torino (TO) - C.so Duca degli Abruzzi 2 - P.IVA/C.F.: 10628300013 - Tel. (+39) 011.197.11.066 – Fax (+39) 011.043.27.25
t.a.v.

Ondergetekende heeft kennis genomen van de door de verantwoordelijke voor het gebruik van persoonsgegevens op grond van Art. 13 del D. Lgs. 196/2003, geeft hierbij toestemming voor het gebruik van zijn (gevoelige) persoonsgegevens voor het afwikkelen van handelingen zoals aangegeven in het Privacy Statement.